szukaj:

Cele dzialałności Sekcji Endourologii i ESWL PTU:

- popularyzacja technik minimalnie inwazyjnych w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego;

- organizacja corocznych Sympozjów Sekcji, które poruszają kluczowe i aktualne problemy związane z postępami w endourologii, laparoskopii i ESWL;

- organizacja szkoleń w zakresie technik endourologicznych prowadzonych
w ośrodkach rekomendowanych przez Sekcję;

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami m.in Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM i stowarzyszeniami realizującymi podobne cele w dziedzinie urologii i specjalnościach pokrewnych;

- wspieranie aktywności naukowej, publikatorskiej i szkoleniowej członków Sekcji poprzez organy wydawnicze PTU oraz w ramach organizowanych lub objętych patronatem Sekcji imprez o charakterze naukowym lub warsztatowym;

- współdziałanie z Zarządem Głównym PTU na rzecz realizacji celów statutowych Sekcji.